terug naar het begin!

Profiel
Ontdekkingen
Aanpak
Ervaring
Contact

De vorm van bemiddeling die ik voor conflicten aanbied is mediation. Deze onderscheidt zich van andere vormen, doordat de betrokkenen zélf de hoofdrol spelen in de oplossing voor het conflict. In afzonderlijke, verkennende gesprekken met de betrokkenen maak ik duidelijk wat mediation inhoudt en wat dit vraagt van alle betrokkenen. Een geslaagde mediation begint met een gezamenlijke startovereenkomst en eindigt met een vaststellingsovereenkomst, die alle betrokkenen hebben ondertekend.

Start
De startovereenkomst is het fundament onder de mediation. Ze bevat een globale omschrijving van het conflict en legt een aantal zaken vast. Zo verklaren alle betrokkenen dat ze zich zullen inspannen om het conflict op te lossen, dat ze naar elkaar zullen luisteren en dat ze zullen zoeken naar werkbare oplossingen. Daarnaast bepaalt de startovereenkomst dat de mediation plaatsvindt op basis van vrijwilligheid. Elk van de betrokkenen kan op elk moment besluiten de mediation te beëindigen.

Einde
Wanneer een oplossing is gevonden voor het conflict, stel ik een vaststellingsovereenkomst op. Met de ondertekening van de overeenkomst eindigt de mediation. Tussentijds gemaakte afspraken en gedane concessies leg ik vast in overeenkomsten, die alle betrokkenen ondertekenen. Gebruikelijk is het opnemen van de bepaling, dat dergelijke afspraken en concessies hun geldigheid verliezen, als de mediation eindigt, zonder een gezamenlijk ondertekende vaststellingsovereenkomst: het gaat uiteindelijk om het totale pakket. Is daarover geen overeenstemming, dan is er geen oplossing bereikt. Dan zijn daarmee ook alle eerdere deelafspraken van tafel.

Follow-up
Een half jaar na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst maak ik een afspraak met de betrokkenen. Onderwerp van gesprek is hoe duurzaam de bereikte oplossing is gebleken en hoe afwijkingen te verklaren zijn. Deze gesprekken zijn leerzaam voor de betrokkenen en voor mij en mijn effectiviteit als mediator.


 

Conflictbemiddeling