terug naar het begin!

Profiel
Ontdekkingen
Aanpak
Ervaring
Contact

Een coachingsopdracht start ik altijd met een verkennend gesprek met de te coachen persoon. Het belangrijkste doel van het gesprek is de vaststelling hoe de match is tussen ons beiden. Is die match er niet voor één van ons, dan coach ik die persoon niet. We bespreken dan welke mogelijkheden er zijn een geschikte coach te vinden.

Het verkennende gesprek geeft mij een duidelijk beeld van de motivatie en de coachingsvragen. Essentieel is dat de gecoachte beseft dat coaching veel tijd, energie en inzet vraagt. Gecoacht worden is niets passiefs; het is hard werken!

De opdrachtformulering stemmen we af op de cyclus van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. De formulering geeft zo duidelijk mogelijk weer welke resultaten uit de coaching gewenst zijn, op welke termijn, de frequentie en met welke vorm van coaching.

De coaching
Coaching is het gezamenlijk ontrafelen van drijfveren, beelden, verwachtingen, motivatie in houding en gedrag van de gecoachte. Het stellen van concrete doelen, het oefenen met ander gedrag en het organiseren van feed-back in de werkomgeving zijn belangrijke factoren voor duurzaam succes. Een vertrouwensband tussen mij en de gecoachte is de eerste vereiste voor succes. Informatie over de coaching verloopt daarom uitsluitend via de gecoachte persoon, ook als er een andere opdrachtgever is.

Afronding
De coaching komt tot een einde, zodra het realiseren van de resultaten in zicht is. Ik voer altijd een evaluatie aan het eind van de coaching uit, samen met de opdrachtgever en de gecoachte. Dan kijken we samen terug op de opdracht, het verloop van de opdracht en de bereikte resultaten.

Een half jaar na beëindiging van de opdracht maak ik een afspraak met de gecoachte persoon en de opdrachtgever. Onderwerp van gesprek is hoe duurzaam de bereikte resultaten zijn gebleken en hoe afwijkingen te verklaren zijn. Deze gesprekken zijn leerzaam voor de gecoachte, de opdrachtgever en voor mij en mijn effectiviteit als coach.

Vroegtijdige beëindiging van de coaching is aan de orde, wanneer één van ons van mening is dat de coaching niet optimaal verloopt en verbetering niet te verwachten valt.

 

Coaching